Privacy policy

Contactpersoon en verantwoordelijke m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens is de heer L.A Mangar.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Tennisschool Vredenburch verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maken van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor en achternaam

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 

Tennisschool Vredenburch verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je diensten te verlenen

 • Om je indien nodig te kunnen informeren om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Je vragen te beantwoorden en je klachten te behandelen

 • Tennisschool Vredenburch

 • verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze administratie en belastingaangiftes.

Geautomatiseerde besluitvorming
Tennisschool Vredenburch neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tennisschool Vredenburch) tussen zit.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Tennisschool Vredenburch bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Gegevens worden bewaard voor een periode van maximaal 24 maanden nadat je geen diensten van Tennisschool Vredenburch meer af neemt. Dit met het doel om jouw vragen of verzoeken achteraf te beantwoorden en om je een nieuwe aanbieding te kunnen doen van onze diensten. Indien je hier bezwaar tegen hebt gemaakt doen wij dit uiteraard niet.

Na de overeengekomen bewaartermijn zullen de persoonsgegevens worden verwijderd, met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen in Nederland.
Tennisschool Vredenburch zal zich in deze aan de bepalingen van de AVG houden en mag daarbij persoonsgegevens in een archief bewaren als dit bestemd is voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Tennisschool Vredenburch verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de partijen waarmee wij in dat geval jou gegevens delen hebben wij verwerkingsovereenkomsten afgesloten volgens de richtlijnen van de wet AVG. Wij zullen je gegevens nooit onnodig opslaan voor analyses of aan derden verkopen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 

Tennisschool Vredenburch maakt voor het verbeteren van haar website gebruik van statistieken van Google Analytics. De informatie die wij door middel van Google Analytics krijgen, is alleen toegankelijk voor medewerkers van de tennisschool en voor Google Analytics. Hiervoor hebben we een bewerkersovereenkomst gesloten met Google Analytics. Google Analytics deelt deze gegevens ook niet met derden of andere Google diensten.

Voor het plaatsen en uitlezen van bepaalde cookies hoeven we je toestemming niet te vragen. Dit geldt voor cookies die nodig zijn voor de communicatie via internet, cookies die alleen gebruikt worden om onze diensten te kunnen leveren of analytische cookies die geen of minimaal invloed hebben op je privacy.

Met betrekking tot ons gebruik van Google Analytics cookies geldt het volgende:

 • wij hebben hiervoor met Google Analytics een bewerkersovereenkomst afgesloten;

 • hierbij hebben wij gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres van debezoeker, zodat gegevens niet te herleiden zijn naar individuen;

 • wij hebben het onderdeel ‘gegevens delen’ uitgezet;

 • wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

 • Deze cookies zijn onderworpen aan het respectieve privacybeleid van de externe dienstverlener en voor meer informatie over uw opties en hoe u zich kunt afmelden voor dergelijke analytische cookies, kunt u de website van de respectieve dienstverlener bezoeken.

 • U hoeft geen cookies te accepteren om onze website te gebruiken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of ‘vergeten te worden en/of te verwijderen’. Het ‘recht om vergeten te worden’ staat tussen aanhalingstekens. We kunnen of mogen namelijk niet altijd al je gegevens verwijderen. Soms is de verwerking namelijk nog nodig voor:

 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen

 • Archiveren voor statistische doeleinden (onder omstandigheden)

 • Instellen, uitoefenen of onderbouwen van claims.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tennisschool Vredenburch en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar tennisschoolvredenburch@ziggo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. De tennisschool zal aan het verzoek voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking, zoals bijvoorbeeld wettelijk verplichte bewaartermijnen t.b.v. administratie en belastingaangiftes.

Tennisschool Vredenburch wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Tennisschool Vredenburch neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij zijn bovendien op grond van de wet verplicht om te zorgen voor een deugdelijke beveiliging van jouw persoonsgegevens. Om die reden hebben wij – onder meer en waar passend – de volgende passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van jouw Persoonsgegevens:

 • Gebruik van dubbele wachtwoorden, verificatiecodes en/of token

 • Schermbeveiliging met wachtwoord

 • Beveiligde website met certificaat

 • Beveiligingsbeleid met onder meer firewall, spamfilter en virusscanner

 • Zakelijke mobiele telefoons en laptop beveiligd met wachtwoord en/of vingerafdruk en/of schijf- encryptie

 • Geheimhoudingsverklaringen in arbeidscontracten en met derden

 • Gecertificeerd afvoeren van documenten met persoonsgegevens en harde schijven/elektronica

 • Back-up- en herstelprocedures

 • Beveiliging van netwerkverbindingen (intern en extern beheerd)

 • Bevoegdheden zijn functioneel toegewezen aan een beperkt aantal personen dat met de uitvoering van de verwerking is belast (inclusief periodieke controle hierop)

 • Logische toegangscontrole door middel van wachtwoorden en/of persoonlijke toegangscodes

 • Voor zover vereist subverwerkersovereenkomsten met derden

 • Veilige wijze van het opslaan van gegevensbestanden binnen het kantoornetwerk

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via 070 888 2525 of via

 

Hoe gaan wij om met uw gegevens bij het gebruik van Facebook? Tennisschool Vredenburch plaatst alleen tags en/of foto’s van jouw op haar Facebook pagina indien je hiervoor toestemming hebt gegeven aan de tennisschool. We delen via Facebook geen privacygevoelige informatie over jou of andere leerlingen van de tennisschool, zoals persoonsgegevens.

Voor het gebruik van Facebook gelden verder de door Facebook opgestelde privacy voorwaarden.

 

Hoe gaan wij om met uw gegevens bij het gebruik van WhatsApp?
We delen via WhatsApp geen privacygevoelige informatie over jou of andere leerlingen van de tennisschool, zoals persoonsgegevens. We verzoeken je vriendelijk om ook niet uit jezelf privacygevoelige gegevens te delen via WhatsApp. WhatsApp gebruiken wij strikt om je te informeren over de tennislessen of toernooien. Deelname aan een door de tennisschool opgezette What’s App groep is altijd na het geven van toestemming. Indien je bij ons aangeeft niet meer in een What’s App groep van de tennisschool te willen worden opgenomen zul je uit deze groep worden verwijderd.

Voor het gebruik van What’s App gelden verder de door What’s App opgestelde privacy voorwaarden.

 

Datalekken
Als er een inbreuk in verband met gegevens heeft plaatsgevonden (datalek), moeten wij dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) melden binnen 72 uur nadat we daarvan op de hoogte zijn geraakt, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het datalek een risico oplevert voor je rechten en vrijheden. Als het waarschijnlijk is dat het datalek een hoog risico oplevert voor jouw rechten en vrijheden, zijn we verplicht het datalek ook aan jou te melden.

Er is sprake van een datalek als er bij een beveiligingsincident (zoals diefstal van een laptop of een hack in onze systemen) gegevens verloren zijn gegaan of als de tennisschool onrechtmatige verwerking van gegevens redelijkerwijs niet kan uitsluiten. Wanneer concreet sprake is van een datalek, hangt af van alle omstandigheden van het geval.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.